Officiële regels

ER IS GEEN AANKOOP OF MOBIELE DEELNAME VEREIST VOOR DEELNAME OF OM TE WINNEN.

EEN AANKOOP OF MOBIELE DEELNAME HEEFT GEEN INVLOED OP UW KANS

OM TE WINNEN.

De TOMS #STAND WITH TOMS Promotie (de “Sweepstakes”) begint op May 5 2017 at 08.00  and ends en eindigt op on May 12 2017 at 24.00 (“Sweepstakes periode”). Deelnames die niet zijn ontvangen binnen de Sweepstakes periode zijn ongeldig. Deze Sweepstakes wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund, beheerd of geassocieerd door of met Facebook/Twitter/Instagram.

CRITERIA VOOR DEELNAME: Sweepstakes staan open voor wettelijke inwoners van Nederland, die 18 jaar of ouder zijn en vanaf May 5 2017 toegang tot internet hebben. Werknemers van TOMS EMEA B.V. (“Sponsor”), hun dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, promotie- en reclamebedrijven en hun directe familieleden (echtgenoot/echtgenote, kinderen en broers en zussen en hun echtgenoten, ongeacht hun woonplaats) en al dan niet familiaal verwante personen die in hetzelfde huishouden wonen, van dergelijke werknemers mogen niet deelnemen of winnen. Ongeldig indien bij wet verboden. Sweepstakes zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats-, provinciale, territoriale en lokale wetten. De informatie die u verstrekt, wordt gebruikt ten behoeve van het beheer van de Sweepstakes.

HOE DEELNEMEN: Volg de onderstaande stappen om mee te doen aan de Sweepstakes tijdens de Sweepstakes periode:

            •           Om aan deze wedstrijd mee te doen, vragen we je je steun te laten zien voor een van onze ‘Gives’ door één van de digitale Pins te delen die je kunt vinden op onze website of op onze Social Channels. Het is ook mogelijk een foto te nemen van jezelf in één van de specifieke kleuren of door het dragen van een TOMS icon pin

            •           Zorg ervoor dat deze post publiek te zien is, deze optie is aan te vinken wanneer je deze post maakt op Facebook en Instagram – alleen posts die publiekelijk zijn kunnen worden meegenomen in de wedstrijd

            •           Gebruik de hashtag #StandWithTOMS zodat we je post kunnen vinden

Alle deelnames moeten uiterlijk  24.00 on May 12 2017 ontvangen zijn om in aanmerking te komen. Beperkt tot één (1) deelname per persoon met gebruik van slechts één (1) Facebook/Twitter/Instagram account. Andere deelnames die ontvangen worden van een persoon of social account naast het bovenstaande maximum zijn ongeldig.

Als u deelneemt via uw mobiele telefoon kunnen standaard tarieven van toepassing zijn. Neem contact op met uw dienstverlener voor tariefinformatie. Er is een Facebook/Twitter/Instagram account vereist om mee te doen, u kunt gratis een account aanmaken op www.facebook.com/ www.twitter.com/ www.instagram.com.

BEPALING VAN DE WINNAAR: Potentiële winnaars worden willekeurig door de Sponsor geloot op of rond May 16 2017 uit alle geldige deelnames die gedurende de Sweepstakes periode zijn ontvangen. De kans om te winnen hangt af van het aantal geldige deelnames dat gedurende de Sweepstakes periode wordt ontvangen.

PRIJZEN Deelnemers maken kans op het winnen van een prijs voor twee kaartjes plus vervoer naar het ‘Global Citizen’ concert op 6 juli 2017 in Hamburg, Duitsland. Vervoer betreft een Economy vlucht (waar van toepassing) voor twee, een twin hotel kamer inclusief ontbijt voor twee voor de nacht van 6 op 7 juli 2017. Alle overige uitgaves, maaltijden en transfers tussen het concert, hotel, vliegveld of elders zijn niet inbegrepen. Approximate Retail Value (“ARV” - de geschatte waarde) van elke prijs is €2000

De totale AVR van alle prijzen: €2,000.00. Prijzen worden “as is” toegekend zonder impliciete of expliciete garantie van de Sponsor. Winnaars mogen een prijs niet vervangen, toekennen of overdragen of inruilen voor contant geld, maar de Sponsor behoudt zicht het recht voor om naar eigen goeddunken een prijs (of een deel daarvan) te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde. Winnaars zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke federale, staats-, lokale belastingen en afdrachten, indien van toepassing, evenals alle andere kosten en uitgaven in verband met acceptatie van de prijs en gebruik dat hierin niet als voorzien wordt gespecificeerd. Alle prijsgegevens zijn naar eigen goeddunken van de Sponsor.

BERICHTGEVING WINNAAR: De beslissingen van de Sponsor zijn definitief en bindend voor alles in verband met deze Sweepstakes. Potentiële winnaars worden geïnformeerd via de contactgegevens die ze gebruikt hebben voor deelname aan de Sweepstakes. U wordt verzocht uw volledige naam, geboortedatum, post- en e-mailadres op te geven. Indien de Sponsor geen contact op kan nemen met de potentiële winnaars binnen een redelijke termijn of indien een potentiële winnaar niet voldoet aan deze Officiële regels, wordt de betreffende persoon gediskwalificeerd en kan de Sponsor de prijs naar eigen goeddunken aan een andere winnaar toekennen. Indien een winnaar minimaal 18 jaar oud is, maar in de jurisdictie waar hij woont als minderjarig word beschouwd, behoudt de Sponsor zich het recht voor de prijs toe te kennen in naam van zijn/haar ouders of wettelijke voogd die verantwoordelijk is voor het voldoen aan alle vereisten die in dit document aan winnaars worden opgelegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN: Door deel te nemen stemt de deelnemer ermee in: (a) te voldoen aan deze Officiële regels en besluiten van de Sponsor en juryleden die definitief en bindend zijn in alle opzichten met betrekking tot deze Sweepstakes; (b) de Sponsor, Facebook/Twitter/Instagram, en hun respectievelijke moedermaatschappijen, aangesloten bedrijven, dochterondernemingen en advertentie en promotiebedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, agenten en vertegenwoordigers (gezamenlijk de “Gevrijwaarde partijen”) te vrijwaren, ontheffen en schadeloos te stellen tegen, van en voor alle letsel, aansprakelijkheid, verlies en schade van enigerlei aard aan personen, inclusief overlijden, of eigendom dat geheel of gedeeltelijk, direct of indirect voortvloeit uit de deelname van een deelnemer aan de Sweepstakes of met enige Sweepstakes gerelateerde activiteit of acceptatie, bezit, gebruik of misbruik van enige toegekende prijs; en (c) dat zijn/haar naam, stem, performance, foto, prijsinformatie, afbeelding en/of soortgelijk voor eeuwig door de Sponsor en door haar aangewezen personen en entiteiten gebruikt worden voor programmerings-, reclame-, publiciteits-, handels- en promotiedoeleinden in alle media, die nu en in de toekomst bekend zijn en worden, wereldwijd en op het internet, zonder vergoeding (tenzij wettelijk verboden) of aanvullende toestemming van de deelnemer of een derde en zonder voorafgaande kennisgeving, goedkeuring of inspectie, en specifieke toestemming te geven indien hierom wordt verzocht.

Gebruik van je gegevens voor promotie doeleinden: Bij deelname ga je akkoord met het feit dat de Sponsor en ontwerpers gebruik mogen maken van je naam, stem, vertoning, foto, prijs informatie en/of mogelijkheid voor programmering, adverteren, publiciteit, handel en promotionele doeleinden in elke en alle media, wereldwijd en op het internet, oneindig, zonder compensatie (behalve indien verboden door het rechtsysteem) en zonder de behoeven voor additionele toestemming van jou of enige derde partij en zonder voorafgaande kennisgeving, toestemming of inzicht. Je stemt erin toe om een specifiek toestemmingsdocument te tekenen als dit wordt gevraagd.

OVERIG: Gevrijwaarde partijen zijn niet aansprakelijk voor verloren, late, onvolledige, beschadigde, onnauwkeurige, gestolen, vertraagde, verkeerd doorgestuurde, niet afgeleverde of verknoeide deelnames; of verloren, onderbroken of niet beschikbare netwerken, servers, Internet Service Provider (ISP), website of andere verbindingen, beschikbaarheid of toegankelijkheid of miscommunicaties of mislukte computer-, satelliet-, telefoon- of kabeltransmissies, lijnen of technische gebreken of rommelige, slordige, vertraagde, of verkeerd doorgestuurde transmissies of storingen van computer hardware of software, gebreken of problemen, of andere fouten of moeilijkheden van menselijke, mechanische, elektronische, computertechnische, netwerktechnische, typografische, printtechnische of andere aard of anderszins gerelateerd aan of in verband met de Sweepstakes, inclusief, zonder beperkingen, fouten en moeilijkheden die zich voor kunnen doen in verband met het beheer van de Sweepstakes, het verwerken van deelnames, de aankondiging van prijzen en winnaars of in enig ander Sweepstakes gerelateerd materiaal. Gevrijwaarde partijen zijn evenmin aansprakelijk voor onjuiste of onnauwkeurige informatie veroorzaakt door sitegebruikers, tampering, hacking of uitrustingen of programma’s die verband houden met of gebruikt worden in de Sweepstakes. Gevrijwaarde partijen zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade aan de computer of mobiele telefoon van een persoon in verband met of voortvloeiend uit deelname aan deze Sweepstakes of het downloaden van materiaal van of het gebruik van de website. Personen die knoeien met of misbruik maken van enig aspect van de Sweepstakes of website, die niet sportief of verstorend handelen of die in strijd handelen met deze Officiële regels kunnen naar eigen goeddunken van de Sponsor worden gediskwalificeerd en daaraan gekoppelde deelnames worden ongeldig verklaard. Indien een deel van de Sweepstakes naar eigen goeddunken van de Sponsor gecompromitteerd is door een virus, wormen, bugs, niet-toegestane menselijke interventie of andere oorzaken die naar eigen goeddunken van de Sponsor het beheer, de veiligheid, het eerlijke of faire verloop of het indienen van deelnames corrumperen of verstoren, behoudt de Sponsor zich het recht voor naar eigen goeddunken de Sweepstakes op te schorten, te wijzigen of te beëindigen, en in geval van beëindiging naar eigen goeddunken de potentiële winnaars te kiezen uit alle in aanmerking komende, niet-verdachte deelnames die ontvangen zijn voordat de maatregel werd genomen. In geval van onenigheid betreffende deelnames van meerdere gebruikers met dezelfde Facebook/Twitter/Instagram account, wordt de bevoegde houder van de [Facebook/Twitter/Instagram account op het moment van deelname geacht de deelnemer te zijn en deze persoon moet aan de Officiële regels voldoen. De bevoegde account houder is de natuurlijke persoon aan wie de Facebook/Twitter/Instagram account is toegewezen door Facebook/Twitter/Instagram. LET OP: ELKE POGING OM OPZETTELIJK SCHADE TOE TE BRENGEN AAN DE WEBSITE OF HET RECHTMATIG FUNCTIONEREN VAN DE SWEEPSTAKES TE VERSTOREN, KAN IN STRIJD ZIJN MET STRAFRECHTELIJKE- EN BURGERLIJKE WETGEVING EN IN GEVAL VAN EEN DERGELIJKE POGING BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR ALLE BESCHIKBARE RECHTSVORDERINGEN (INCLUSIEF ADVOCAATKOSTEN) TE VERHALEN OP DERGELIJKE PERSONEN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, INCLUSIEF STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING.

PERSOONLIJKE GEGEVENS: De volgende informatie wordt door de Sponsor verzameld ten behoeve van het beheer van deze Sweepstakes: Facebook gebruikersnaam, naam en e-mailadres, geslacht (gezamenlijk, “Persoonlijke informatie”). Persoonlijke informatie die over u wordt verzameld, wordt alleen gebruikt voor het beheer van de Sweepstakes en om u exclusieve nieuwe producten, speciale evenementen en updates te sturen als u daarmee instemt. Sponsor onthoudt zich van het verkopen, delen en op een andere manier bekend maken van de verzamelde informatie aan derden, behalve indien dit nodig is voor de bovenvermelde doeleinden, tenzij u hebt ingestemd met het ontvangen van extra informatie van de Sponsor of derden. Deelnemers hebben het recht op toegang tot, wijziging en intrekking van hun Persoonlijke informatie. Ze hebben tevens het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunnen deelnemers schrijven naar: TOMS EMEA B.V. Danzigerkade 13F, 1013 AP Amsterdam, Nederland. Door deel te nemen aan deze Sweepstakes erkent u en stemt u ermee in dat uw Persoonlijke informatie overgedragen wordt naar en verwerkt wordt in de Verenigde Staten die geen adequaat beschermingsniveau hanteren volgens EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, ten behoeve van beheer van deze Sweepstakes. De Gevrijwaarde partijen nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke informatie van de deelnemer veilig en conform het Privacybeleid (dat te vinden is op http://www.shoptoms.nl/privacybeleid) van de Sponsor en deze Officiële regels met betrekking tot een dergelijke overdracht, wordt verwerkt, maar zullen geen nadere stappen ondernemen om naleving van toepasselijke EU-wetgeving te garanderen. De gegevensbeheerder en ontvanger van de gegevens is: TOMS EMEA B.V.

RECHTSKEUZE: Tenzij wetgeving die van toepassing is op de woonplaats van de deelnemer anders bepaalt, worden alle kwesties en vragen betreffende de opbouw, de geldigheid, interpretatie en uitvoerbaarheid van deze Officiële regels, of de rechten en verplichtingen van deelnemers en Sponsor in verband met de Sweepstakes beheerst en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht.

Sponsor: TOMS EMEA B.V. Danzigerkade 13F, 1013 AP Amsterdam, Nederland

NALEVING VAN DE GEDRAGSCODE: Deze Sweepstakes wordt georganiseerd en uitgevoerd door Sponsor in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

           

 

Chat

Ik heb net een mens in nood geholpen door bij TOMS te kopen. Sluit je aan bij de beweging!